بررسي پترولوژي و پتروژنز گرانيتوئيد ازغند (شهرستان كاشمر)

عنوان پايان‌نامه: 

بررسي پترولوژي و پتروژنز گرانيتوئيد ازغند (شهرستان كاشمر)

نويسنده: 
شريفي مقدم،صديقه
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

1379

محل دفاع: 
دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم زمين، تهران
استاد راهنما: 
منصور وثوقي عابديني
چكيده پايان‌نامه: 

منطقه مورد مطالعه در طولهاي جغرافيائي 42 58 و 52 58 و عرضهاي جغرافيايي 5 16 و 22 35 قرار دارد. از نظر تقسيمات زمين شناسايي در زون بلوك لوت واقع شده است. و از لحاظ چين شناسي پلوتون مورد مطالعه سنگهاي ولكانيكي و آذر آواري ائوسن را قطع كرده است.پلوتون از غند داراي تركيبات سنگ شناسي كوارتز مونزوديوريت، توناليت، گرانوديوريت، مونزوگرانيت مي باشد. كه مي توان گفت تركيب سنگ شناسي آن غالبا گرانوديوريت تا مونزوگرانيت مي باشد.توده مزبور در سري كالك آلكالن با پتاسيم بالا قرار مي گيرد. و دماي تشكيل توده گرانيتوئيد ازغند با توجه به دياگرامهاي تاتل و بوون (1958) 770-760 تعيين گرديد و عمق تشكيل توده مزبور با توجه به نمودار كوندي (1976) حدودا 30 كيلومتري و عمق جايگزيني آن 5 كيلومتري تعيين گرديده است.محيط تكتونوماگمايي، حاشيه فعال قاره اي براي پلوتون از غند در نظر گرفته شده است. و اين گرانيتوئيد حاصل ذوب پوسته تحتاني است كه توسط ماگماهاي مافيك گوشته حاصل فرورانش ايجاد گرديده است . شواهدي دال بر اختلاط ماگمايي وجود دارد، كه از جمله مي توان به شواهد پتروگرافي و ژئوشيميائي اشاره كرد.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir