دکتر نعمت الله رشید نژاد عمران

دکتر نعمت الله رشید نژاد عمران
رتبه علمي: 
دانشيار
درباره: 
زندگینامه: نعمت اله رشید نژاد عمران متولد: 18 خرداد 1335 در سنگچال از توابع شهرستان بابل دارای دكتري زمين شناسي ( پترولوژي ) و دفاع از رساله پژوهشی دكتري با عنوان« پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي متاولكانوسديمنتري و پلوتونيك منطقه موته ( جنوب دليجان ) با نگرشي ويژه به خاستگاه كاني سازي طلا»، در دانشگاه تربيت مدرس. عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس ج – سوابق علمي و اجرايي: 1- انجام مطالعات اكتشافی در مناطق ايران مركزي ( نخلك ، خور و بيابانك و ساغند- پشت بادام )، تكاب، اهر و بازديدهاي متفرقه از معادن فعال و متروكه، مناطق واجد پتانسيل هاي معدني و پژوه هاي اكتشافي ، و ارائه گزارش كارشناسي ، محوله از سازمان زمين شناسي كشور ، از سال 1362 لغايت 1372 2- همكاري در اجراي پروژه هاي اكتشافي مربوط به : 1- كانسار مس خونگاه ( ياسوج ) 2- كانسار مس سونگون (شمال اهر) 3- كانسار طلاي باغو (جنوب دامغان) 4- كانسار قلع و تنگستن چاه كلپ (جنوب بيرجند) 5- خاكهاي صنعتي استان همدان 6- طلاي الوند (همدان) 7- استانهای محروم سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبی 8- پروژه های طلا و مس- طلا در غرب و شمال و استان يزد (سازمان زمین شناسی کشور) و … 3- همکاری در اجرای پروژه تحقيقاتی تحت عنوان «ژئوشيمی، ژنز و عوامل کنترل کننده تمرکز طلا در سنگ های آتشفشانی- رسوبی دگرگونه طلای موته- جنوب دليجان» مجری: دکتر ابراهيم راستاد، سازمان مجری: دانشگاه تربيت مدرس، شماره ثبت: 31309223، زمان شروع و پایان پروژه: 1377-1386 4- همکاری در اجرای پروژه تحقیقاتی تحت عنوان « مطالعه و اجرای طرح شناسايی و بررسی معادن نقره در حوزه زاگرس»، مطالعه موردی: معادن نقره (سرب و روی) در منطقه تکاب. منبع : گروه زرمش (https://zarmesh.com)
تلفن: 
02182884411
rashid@modares.ac.ir
آدرس: 
https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/rashid www.modares.ac.ir/~rashid Scopus Scholar
زمینه های پژوهشی مورد علاقه: 
پترولوژی گرانیتوئیدها متامورفیزم و پترولوژی سنگهای دگرگونی زمین ساخت، ماگماتیسم و متالوژنی
زمینه تخصصی: 
پترولوژی
تالیفات علمي: 

1- مريم عبدی، مجيد قادری، نعمت اله رشيد نژاد عمران، آشنايی با رخدادهای کانه زايی تنگستن (مس-قلع-روی) چينه سان – چينه کران در محدوده های بووکی و آق بلاغ، شمال باختری ازنا، مجله علمی پژوهشی بلورشناسی و کانی شناسی ايران، انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ايران سال هفدهم، شماره 3 (پاييز 1388)
2- پیمان افضل ،احمد خاکزاده ،پرویز معارف‌وند ، نعمت اله رشيد نژاد عمران و یونس فداکار القلند یس ، استفاده از روش فرکتالی عیار – حجم در جدایش زون ها در کانسار های پورفیری ، فصلنامه علوم زمين، شماره 78 (زمستان 89)
3- مهراج آقا زاده ، محمد هاشم امامی حسین معین وزیری ، نعمت اله رشيد نژاد عمران و آنتونیو کاسترو ،پلو تنیسم شوشونیتی ،آداکیتی ( C- type) و لامپروفیری پس از برخورد در توده خانکندی، ارسباران (شمال باختر ایران)، فصلنامه علوم زمين، شماره 78 (زمستان 89)
4-بهناز حسینی منصور قربانی، سید محمد پور معافی، نعمت اله رشیدنژاد عمران، سن یابی و تحولات آذرین و دگرگونی تاقدیس کوه سفید توتک در زون سنندج-سیرجان جنوبی، فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره هفدهم (بهار 1390)
5- شیرین گل کرم، نعمت اله رشیدنژاد عمران، فریبرز مسعودی، قربان وهاب زاده، گرانیت زریگان ماگمایی یا متاسوماتیک، نشریه ی علوم دانشگاه تربیت معلم، جلد 10 شماره 2 (تابستان 1391)
6-حدیث ویس کرمی، نعمت اله رشیدنژاد عمران، مجید قادری، کانی شناسی پاراژنز بافت و رخساره های کانیایی در اسکارن های منطقه ی غرب ملایر، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سال بیستم، شماره 4 (زمستان 91)
7- نعمت‌الله رشیدنژاد عمران، مریم هنرمند، محمد محجل، پتروگرافی، ژئوشیمی و خاستگاه مجموعه نفوذی آلوت، شمال‌غرب سقز، نشریه علوم دانشگاه خوارزمی (بهار 1392)
8-. Keezmann ; M. Momenzadeh ; N. Rashidnejad ; Z . Hezarkhani(1993) – Archaometallurgischespurensuche in Iran. Forschungs Magazin , Der Johannes Gutenberg univ . Mainz, No:2,
9- N. Rashidnejad Omran ; et al. ( 2002 ) – Litostratigraphie et histoire paleozoique a Paleocene des complexes metamorphiques de la region de muteh , zone de Sanandaj- Sirjan (Iran meridional ). C.R. Geoscience O ( 2002 ) 1-8 , Academie des science/ Editions scientifiques et medicales Elsevier SAS.
10- M. Akbari moghaddam , N. Rashidnejad Omran (2005)- Relationship between petrology of granitoids and mineralization in NW of Kashan , IRAN.SEGMITE International 2, 10-15 (2005). SEGMITE International; a Jorunal of Resource ,Industrial and Environmental Geology.
11-H. Kouhestani, E. Rastad, and N. Rashidnejad Omran- Auriferous Sulfides from the Chah-Bagh Gold Occurrence, Muteh Minig District. Jornal of Sciences, Islamic Republic of Iran 19(2): 125-136(2008) University of Tehran, ISSN 1016 1104.
12- S.A.Moosavi ,S.M.Heidari , E.Rastad, M. Esfahaninejad, N.Rashidnejad Omran- A Brief Review of Mineral Deposit Types and Geodynamic Settings Related to Neotethys in Iran. GEOSCIENCES:Scientific Quarterly Journal, Vol.17. No.1, 2008
13- P. Afzal, A. Khakzad, P. Moarefvand, N. Rashidnejad Omran, B. Esfandiari, Y. Fadakar Alghalandis,- Geochemical anomaly separation by multifractal modeling in Kahang (Gor Gor) porphyry system, Central Iran. Journal of Geochemical Exploration,Elsevier, Vol. 104 (2010) 34–46
14- Mehraj Aghazadeh , Antonio Castro, Nematallah Rashidnejad Omran, Mohamad Hashem Emami, Hossien Moinvaziri, Zahra Badrzadeh. The gabbro (shoshonitic)–monzonite–granodiorite association of Khankandi pluton, Alborz Mountains, NW Iran. Journal of Asian Earth Sciences. (2010).
15-N.Rashidnejad omran,P.Afzal,H.Harati,P.Moarefvand,H.Asadi Haroni and L.Daneshvar saeein.APPLICaTION OF POWER –LAW FREQUENCY FRACTAL MODEL IN DETERMINATION OF VERTICAL GEOCHEMICAL DISTRIBUTION OF Cu IN KAHANG PORPHYRY DEPOSIT,CENTRAL IRAN.journalof mining Metalluurgy,47A(1) (2011)1-8
16-RAHIM DABIRI , Mohamad Hashem Emami, HABIB MOLLAEI, BIN CHEN,MANSOR VOSOGI ABEDINI , N. Rashidnejad Omran AND MITRA GHAFFARI. Quaternery post- collision alkaline volcanism NW of Ahar (NW Iran ): geochemical constraints of fractional crystallization process, GEOLIGICA CARPATHICA, DECEMBER 2011,62.6,547-562
17- D .Esmaeily. S.Z. Afshooni , H.Mirnejad & N. Rashidnejad-e- Omran .Mass changes during hydrothermal alteration associated with gold mineralization in the Astaneh granitoid rocks,western Iran. Geochemistry:Exploration,Environment ,Analysis, vol.12,2012,pp. 161-175
18- Mina Boveiri Konari, Ebrahim Rastad, Shoji Kojima, Nematollah Rashidnejad Omran-Volcanic redbed-type copper mineralization in the Lower Cretaceous volcano-sedimentary sequence of the Keshtmahaki deposit, southern Sanandaj-Sirjan Zone, Iran. Stuttgart( 2013) 190/2, 107 – 121
19- Peyman Afzal, Younes Fadakar Alghalandis, Ahmad Khakzad, Parviz Moarefvand, Nematollah Rashidnejad Omran-Delineation of mineralization zones in porphyry Cu deposits by fractal concentration–volume modeling. Journal of Geochemical Exploration 108 (2011) 220-232.
20- L. Daneshvar Saein, I. Rasa, N. Rashidnejad Omran, P. Moarefvand, P. Afzal, B. Sadeghi, APPLICATION OF NUMBER-SIZE (N-S) FRACTAL MODEL TO QUANTIFY OF THE VERTICAL DISTRIBUTIONS OF Cu AND Mo IN NOWCHUN PORPHYRY DEPOSIT (KERMAN, SE IRAN).Arch. Min. Sci., Vol. 58 (2013), No 1, p. 89–105
21- P. Afzal, H. Dadashzadeh Ahari, N. Rashidnejad Omran, F. Aliyari- Delineation of gold mineralized zones using concentration–volume fractal model in Qolqoleh gold deposit, NW Iran- Ore Geology Reviewes (In Press).
تاليفات :
1- ويرايش كتاب سنگهاي تزئيني و نما ‹‹ از انتشارات وزارت معادن و فلزات- معاونت اكتشافي و معدني ( 1370)
2- نعمت اله رشيد نژاد عمران (1374): آلولايت يک ماده جديد از کف آلومينيوم (ويژگيها و کاربردهاي صنعتي( ترجمه اطلاعات جمع آوري شده، وزارت معادن و فلزات- معاونت معدني و فرآوري مواد.
3- مقدمه اي بر فرآيندهاي كانه ساز، تأليف: لورنس راب (2005). مترجمين : سيد مهران حيدري و همكاران، ناشر: سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور ، بازنگري و ويرايش علمي: دکتر نعمت الله رشيدنژاد عمران، چاپ اول بهار 1387
4- طبقه بندي سنگهاي آذرين براساس BGS، ترجمه و تاليف: مهوش داوري، ناشر: سازمان زمين شناسي واکتشافات معدني کشور، بازنگري و ويرايش علمي: دکتر نعمت ا… رشيد نژاد عمران، چاپ اول 1390
5- نجام مطالعات اكتشافي در مناطق ايران مركزي ( نخلك ، خور و بيابانك و ساغند- پشت بادام )، تكاب، اهر و بازديدهاي متفرقه از معادن فعال و متروكه، مناطق واجد پتانسيل هاي معدني و پژوه هاي اكتشافي و ارائه گزارش كارشناسي ، محوله از سازمان زمين شناسي كشور ، از سال 1362 لغايت 1372

منبع : گروه زرمش (https://zarmesh.com)

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir