بررسي پترولوژيکي و ژئوشيميائي هاله دگرگوني توده گرانيتوئيدي قهرود

عنوان پايان‌نامه: 

بررسي پترولوژيکي و ژئوشيميائي هاله دگرگوني توده گرانيتوئيدي قهرود

نويسنده: 
مريم آهنکوب
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

7/5/1382

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر ايرج نوربهشت
دکتر محمود خليلي
استاد مشاور: 
مهندس محمدعلي مکي زاده
چكيده پايان‌نامه: 

توده نفوذي قهرود مهمترين توده نفوذي منطقه است كه طبقات رسوبي سيلورين تا ميوسن زيرين را قطع كرده و شامل يك توده اصلي و بيرون زدگي هاي كوچك مجاور مي باشد. در مجموع بيرون زدگي هاي اين توده مساحتي بالغ بر 65 كيلومتر مربع را به خود اختصاص مي دهد. اين توده بخشي از كمر بند ماگمائي اروميه ـ دختر است كه طي ماگماتيسم (پلوتونيسم) ميوسن زيرين در پوسته ايران مركزي نفوذ كرده است و داراي ماهيت کالکو آلکالن مي باشد که از نظر موقعييت تکتونيکي جزء گرانيتوئيدهاي قوس قاره اي محسوب مي شود. سنگ هاي در برگيرنده آن شامل آهك هاي كرتاسه و شيل هاي ژوراسيك هستند كه قبلا تحت تاثير دگرگوني ناحيه اي قرار نگرفته اند و با نفوذ اين توده گرانيتوئيدي سنگهاي ميزبان دگرگون شده و هاله دگرگوني ضخيمي در اطراف توده ايجاد شده است. كنتاكت اين توده با سنگ هاي دربرگيرنده شارپ و در برخي قسمتها تدريجي است. پاراژنزهاي كاني شناسي كوارتز + پلاژيوكلاز + كلريت + اپيدوت معرف پايين ترين درجه دگرگوني مي باشند و با افزايش درجه دگرگوني , كرديريت و آندالوزيت در توالي موجود ظاهر مي شوند كه كانيهاي شاخص براي تفكيك زون ها هستند. تاثير سيالات هيدروترمال ثانويه منجر به سريسيتي شدن آندالوزيت، پينيتي شدن کرديريت شده است. همچنين متاسوماتيزم بور نيز باعث تشکيل تورمالين هاي ثانويه به خرج کاني هاي اوليه اي همچون کرديريت، آندالوزيت، موسکويت و بيوتيت شده است. ايزوگرادهاي بيوتيت، کرديريت و آندالوزيت مشخص کننده زون بيوتيت، آندالوزيت و کرديريت مي باشند. رخساره هاي دگرگوني مجاورتي هاله دگرگوني قهرود شام: رخساره آلبيت اپيدوت هورنفلس، رخساره هورنبلند هورنفلس مي باشد. با توجه به وفور کوارتز در هورنفلسهاي منطقه، اين سنگها ناهمواري هاي منطقه را تشکيل مي دهند. با استفاده از تابع شاو اکثر نمونه ها داراي منشاً رسوبي هستند و در دياگرام گارلس و مکنزي نمونه ها در محدوده شيل ها قرار مي گيرند که به خاطر وفور کوارتز کمي به طرف ماسه سنگ متمايل هستند. که در دياگرام تصحيح شده وينکلر (1976) در محدوده پليت ها قرار مي گيرند. به کمک شبکه سنگ زايشي فشار کمتر از 4 کيلو بار و دماي کمتر از 600 درجه سانتي گراد پيشنهاد مي شود. ميگمـاتيـت ها در کنتاکت توده نفوذي و سنگهاي دگرگوني با ساختهاي آگماتيتي، نبوليتيک،نواري قرار دارند. کمپلکسهاي تزريقي از جمله ميگماتيت هاي منطقه مي باشند که در نتيجه تزريق ماگما به درون سطوح سست تورق و يا شيستوزيته تشکيل شده اند. علاوه بر ميگماتيت هاي تزريقي مي توان ميگماتيت هايي که در نتيجه تفريق دگرگوني در شرايط ساب سوليدوس تشکيل شده اند را ذکر کرد. در درون سنگهاي دگرگوني آپوفيزهاي لوکوکرات دانه ريز با ترکيب کاني شناسي گرانيت قابل شناسائي است که در نتيجه فرايندهاي گرانيتي شدن تشکيل شده اند. عوامل اصلي ميگماتيتي شدن وگرانيتي شدن عبارتند از: ترکيب شيميائي وکاني شناسي مساعد سنــگ ميـزبان، حضور محلولهاي نمکي غني از کلر در سنگ ميزبان، سيالات غني از مواد فرار و عناصر آلکالن با منشاً ماگمائي و حضور کاني کرديريت با حفرات کانالي غني از مواد فرار و عناصر آلکالن نام برد که با پائين آوردن دماي ذوب منجر به تشکيل ميگماتيت و حتي گرانيت شده اند. پردازش داده هاي ماهواره اي و ترکيب سه باند 741 براي تشخيص ژئومورفولوژي، گسلها و تفکيک ليتولوژي مختلف استفاده شد که نهايتا در تهيه نقشه زمين شناسي مورد استفاده قرار گرفت

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir