ژئوترمومتري و ژئوبارومتري

روش هاي زمين دمافشارسنجي

مطالعات زمين‌دماسنجي و زمين فشارسنجي براي شناخت شرايط دما و فشار تشکيل سنگ‌ها، در دهه‌هاي اخير به عنوان يک روش مفيد مطرح و جايگاه خاصي در مطالعات زمين‌شناسي پيدا نموده‌ است. در اين زمينه، تجربيات آزمايشگاهي دانشمندان، محاسبات و مدل‌سازي ترموديناميکي، بر اساس تجزيه شيميايي کاني‌ها و سنگ ها به فهم بهتر شرايط دما و فشار حاکم بر سنگ‌ها در خلال فرآيندهاي زمين‌شناسي، کمک مؤثري نموده است.

منبع: 

شیردشت‌زاده، ن.، صمدی، د.، ۱۳۸۹، آشنايي با روش‌های زمین‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی. اصفهان، ۹۹ صفحه.