دانشگاه ها و پژوهشکده ها

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان