افيوليت هاي ايران مركزي

نام کتاب: 
افيوليت هاي ايران مركزي
نویسنده: 
قدرت ترابي
تالیف و ترجمه: 
تاليف
تعداد صفحات: 
۲۶۰