کاني شناسي و ژئوشيمي زونهاي آلتراسيون هيدروترمال در کانسار مس سرچشمه

عنوان پايان‌نامه: 

کاني شناسي و ژئوشيمي زونهاي آلتراسيون هيدروترمال در کانسار مس سرچشمه

نويسنده: 
مريم مهرابي کرماني
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

13/3/1387

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر محمود خليلي
دکتر موسي نقره ئيان
چكيده پايان‌نامه: 

کانسار مس سرچشمه در انتهاي جنوب شرق کمربند ولکانيکي اروميه - دختر در 65 کيلومتري جنوب غرب شهر رفسنجان واقع شده است. آندزيت هاي ائوسن با بافت پورفيري و ظاهر خاکستري رنگ و کاني هاي عمده ي پلاژيوکلاز (اليگوکلاز تا آندزين)، هورنبلند (ادنيت هورنبلند- پارگاسيت هورنبلند)، بيوتيت (فلوگوپيت)، پيروکسن و کوارتز (به ميزان اندک) سنگ ميزبان اين کانسار و ليتولوژي غالب منطقه مورد مطالعه را تشکيل مي دهند. اين سنگ ها با نفوذ يک استوک پورفيري به سن ميوسن دگرساني هيدروترمال مطابق با مدل لول و گيلبرت را متحمل شده اند.مطالعه ي حاضر، هاله هاي دگرساني را در آندزيت هاي معدن مس سرچشمه مورد بررسي ميکروسکوپي و آناليزهاي ژئوشيميايي XRF, XRD, ICP-MS, EDS و ايزوتوپي گوگرد قرار داده و بر پايه داده هاي حاصل الگويي جهت رفتار اکسيدهاي عناصر اصلي و کمياب در جريان فرايندهاي دگرساني ارائه نموده است. در محدوده ي مورد مطالعه سه رخساره دگرساني فيليک، آرژيليک و پروپيليتيک مورد شناسايي قرار گرفت. بررسي آماري داده هاي ژئوشيميايي آناليزهاي XRF نمونه هاي دگرسان شده، نشان از آن دارد که اکسيدهاي عناصر اصلي در سنگ هاي آلتره نسبت به سنگ هاي کم آلتره تهي شده اند. همچنين مطالعه رفتار عناصر کمياب بويژه عناصر نادر خاکي در رخساره هاي مختلف دگرساني حکايت از آن است که در رخساره فيليک عناصر نادر خاکي سبک غني شده اند درحاليکه عناصر نادر خاکي سنگين در نمونه هاي آرژيليک کاهش يافته است و روند افقي عناصر نادر در زون پروپيليتيک بموازات الگوي نمونه ي کم آلتره مي باشد. با پردازش آماري اکسيدهاي اصلي و ترسيم نقشه هاي هم عيار ليتوژئوشيميايي اکسيدهاي اصلي با استفاده از روش پسماند استاندارد و تلفيق آنها با نتايج مطالعات ميکروسکوپي و صحرايي، نقشه دگرساني منطقه مورد مطالعه تهيه شده بطوريکه رخساره پروپيليتيک در حاشيه جنوبي و جنوب غرب ديواره، زون آرژيليک در غرب منطقه بطور پراکنده بين رخساره هاي فيليک و پروپيليتيک و پهنه فيليک در داخلي ترين بخش منطقه ي مورد مطالعه گسترش دارد.مطالعه ي ايزوتوپي گوگرد روي 15 نمونه از کاني هاي سولفيدي پيريت، کالکوپيريت، گالن، بورنيت و کالکوسيت در آندزيت هاي دگرسان شده معدن سرچشمه انجام شد. نوسان مقادير δ34S بين 8/1- و 6/3 است که دلالت بر منشاء ماگمايي گوگردهاي رخساره هاي دگرگوني منطقه ي مورد مطالعه دارد.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir