سنگ‌هاي الترامافيك

سنگ‌هاي اولترامافیک ( و در برخي منابع الترابازيك) به سنگ‌هاي آذرين و سنگ‌های آذرین دگرگون با محتوای سيليس بسیار کم (کمتر از ۴۵٪)، عموما داراي MgO بيشتر از ۱۸٪ و  FeO بالا و آهن بالا ، پتاسيم کم و معمولا از بیشتر از ۹۰ درصد كاني‌هاي مافيك (تیره رنگ و آهن و منيزيم دار) تشکیل شده است. گوشته زمين متشکل از سنگ‌های اولترامافیک است.