همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران

همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران

بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
محل همایش: 
دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان
مهلت ارسال مقالات: 
۲۰ دی ۱۳۹۴