بسته زمین دماسنجی و زمین فشارسنجی

این بسته به ارزش "۱۵۰۰۰ تومان" و شامل اسپردشیت های مربوط به دمافشارسنجی به روش های زیر است:

Amphibole baromometry, Chlorite thermometry, Cpx - OPX Thermometry, Cpx Barometery, Cr in CPX Barometry, Feldspar-liquid P T H2O, Fe-Ti Geothermobarometer, Fe-Ti Oxides, Garnet P T, GASP Barometer, GB-GBPQ Thermobarometry, GBMAQ barometery, GBMAQ thermobarometry, Geobarometers for Amphibolite-facies Metapelites, GM-GMPQ Thermobarometry, GPMB-Fe Barometer, GPMB-Mg Barometer, GRIPS geobarometer, Grt  - Cpx Thermometry, Grt - Bt Thermometry, Grt - Hbl thermometry, Grt - Ms thermometry, grt-ilmenite thermometry, Kfs - Pl thermometry, Mag - Ilm thermobarometry, Mag-Ilm Thermometry, Metapelite Thermobarometer, Grt-Cpx-Ky-SiO2 Barometer, Ms-Bt thermometry, Ol - Cpx Barometry, Ol - Spl Thermometry, Olivine  - glass thermometry, Opx - Spl thermometry, Opx-liquid P T, Px thermobarometry - Nimis Taylor, single  barometry-Mercier-1976, Ti in Biotite Thermometer, Ti in Hbl, Ti-in-Ms thermometer (2015)‎, Ti in Qtz, Two Pyroxene P T, Two-feldspar T, Zr in Rutile, Zr in Sphene‪(Titanite)‬

توجه:

لطفا در هنگام خرید، شماره تماس و ایمیل خود را با دقت وارد فرمایید تا در فرایند دریافت بسته با مشکل مواجه نشوید.

پس از پرداخت هزینه، برای تسریع در دریافت بسته، خرید خود را صرفا از طریق ارسال پیامک به ۹۸۲۸ ۶۷۲ ۰۹۳۶ اطلاع دهید.

key words: geothermometer, geothermosbarometer, geothermobarometry, mineral, pressure, temperature