نرم افزار محاسبه دمافشارسنجی آمفیبول - پلاژیوکلاز

نام نرم افزار: 
نرم افزار محاسبه دمافشارسنجی آمفیبول - پلاژیوکلاز
نام انگلیسی: 
Amphibole - Plagioclase geothermobarometry