زمين شناسي و پترولوژي افيوليت منطقه انارك(ايران مركزي)

عنوان پايان‌نامه: 

زمين شناسي و پترولوژي افيوليت منطقه انارك(ايران مركزي)

نويسنده: 
ساسان باقري
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

-/11/1372

محل دفاع: 
گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر موسي نقره ئيان
استاد مشاور: 
دکتر عبدالرحيم هوشمندزاده
دکتر علي همداني
چكيده پايان‌نامه: 

مجموعه‌ سنگهاي‌ دگرگونه‌اي‌ در منطقه‌ انارك‌ (ايران‌ مركزي‌) به‌ چشم‌ مي‌خورند كه‌ توالي‌ چينه‌شناسي‌ آنهاظاهراً قبل‌ از دگرگون‌ شدن‌ از اين‌ قرار بوده‌است‌: عدسيهاي‌ هارزبورژيتي‌ سرپانتينيزه‌ شده‌ به‌ همراه‌ نفوذي‌هاي‌كوچك‌ و معدودي‌ از گابروهاي‌ لايه‌اي‌ تا غير لايه‌اي‌ و تروند و جميت‌ها در بخش‌ زيرين‌ و يك‌ مجموعه‌ولكانوسديمنتر در بخش‌ بالا كه‌ عمدتاً شامل‌ سري‌ ولكانوكلاستيكها ( از جمله‌ پيروا وا پي‌ كلاستيكها) در كنارلاواهاي‌ هيالوكلاستيكي‌ ماسيو تا لايه‌اي‌ به‌ همراه‌ نهشته‌هاي‌ رسوبي‌ نظير گري‌وكها، چرتها و كربناتها مي‌باشد كه‌بعضي‌ ويژگي‌ توربيديته‌ها را از خود مي‌نمايانند. اين‌ مجموعه‌ افيوليتي‌ قديمي‌ به‌ سن‌ پروتروزئيك‌ فوقاني‌ ـكامبرين‌ زيرين‌ كه‌ ساختماني‌ متفاوت‌ از افيوليتهائي‌ دارند كه‌ در مراكز گسترش‌ بستر اقيانوسها شكل‌ مي‌گيرند، براساس‌ شواهد ژئوشيميائي‌ مثل‌ خالي‌ بودن‌ شديد بخش‌ مانتوئي‌ و فقير شدگي‌ از عناصري‌ با توانائي‌ تحرك‌ كم‌نظير Ti و Y در بخشهاي‌ مافيك‌ ، ويژگيهاي‌ شبيه‌ به‌ جزاير قوسي‌ كنوني‌ را نشان‌ مي‌دهد. مجموعه‌هاي‌ بي‌ مدال‌در قسمتهاي‌ زيرين‌ سري‌ فوقاني‌ اين‌ توالي‌ افيوليتي‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد كه‌ بخش‌ مافيك‌ آن‌ ويژگي‌ تولئيتهاي‌ حدواسط‌ داشته‌ و مي‌توان‌ تداوم‌ آنها را حتي‌ تا بخشهاي‌ زيرين‌ از جمله‌ سرپانتين‌ها دنبال‌ نمود اين‌ بي‌ مدالي‌ زماني‌اتفاق‌ مي‌افتد كه‌ افيوليت‌ها هنوز بر جا بوده‌ و از اين‌ رو مي‌توان‌ اين‌ شكافتگي‌ افيوليتي‌ را بر اساس‌ مشاهدات‌امروزي‌ همزمان‌ با باز شدن‌ حوزه‌هاي‌ درون‌ يا پشت‌ كمان‌ به‌ حساب‌ آورد. پس‌ از اين‌ واقعه‌، به‌ خاطر محدودشدن‌ يك‌ سري‌ از سنگهاي‌ فشار بالا حرارت‌ پائين‌ به‌ رخنمونهاي‌ رانده‌ عدسيهاي‌ اولترامافيكي‌ كه‌ نتيجه‌ بروز يك‌افيوليت‌ ناكامل‌ و dismemberd در كنار اين‌ مجموعه‌ فشار بالا مي‌باشد آميزه‌ تكتونيكي‌ را نشان‌ مي‌دهدكه‌حاكي‌ از وقوع‌ فرآيندهاي‌ فرورانش‌ است‌. پس‌ از آن‌ يك‌ واقعه‌ عمومي‌ كل‌ اين‌ توالي‌ را با درجه‌اي‌ در محدوده‌رخساره‌ شيست‌ سبز دگرگون‌ مي‌سازد كه‌ مي‌تواند بازگو كننده‌ يك‌ حادثه‌ برخورد باشد. چنين‌ وقايعي‌ ظاهراًمربوط‌ به‌ كمربندهاي‌ كوهزائي‌ است‌. به‌ نظر مي‌رسد كه‌ پي‌ سنگ‌ اين‌ بخش‌ از ايران‌ زمين‌ را در اين‌ زمان‌ حوادث‌كوهزائي‌ پان‌ آفريكن‌ همزمان‌ با آنچه‌ كه‌ در عربستان‌ سعودي‌ رخ‌ مي‌داده‌ شكل‌ داده‌ باشد

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir