پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ م‍ج‍اور ک‍وه‌ م‍ی‍ش‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ س‍ب‍زوار

عنوان پايان‌نامه: 

پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ م‍ج‍اور ک‍وه‌ م‍ی‍ش‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ س‍ب‍زوار

نويسنده: 
گوهرشاهی،راشین
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
محل دفاع: 
داشگاه تربیت مدرس؛ تهران 1380
استاد راهنما: 
صدرالدین امینی
چكيده پايان‌نامه: 

گرانيتوئيد مورد مطالعه كه با وسعت تقريبى 48 كيلومتر مربع در ورقه زمين شناسى 1:100.000 ششتمد قرار دارد، در جنوب شهرستان سبزرار مابين عرضهاى جغرافيايى 45، 35 تا 00، 36 شمالى و طولهاي جغرافيايى 30، 57 و 45، 57 شرقى واقع است. منطقه ششتمد بخش كوچكى از شمال شرق پهنه ايران مركزى است كه در بين دو گسل اصلى درونه و بينالود قرار گرفته و گرانيتوئيد مورد مطالعه در منطقه ظهور افيوليت هاى كرتاسه بالايى جنوب سبزوار رخنمون دارد.
قديمى ترين رخنمونهاى سنگى منطقه متعلق به كرتاسه زيرين اند و جوانترين آنها را
نهشته هاى كواترنر تشكيل مى دهند.
واحدهاى آتشفشانى كرتاسه فوقانى و ائوسن در اين منطقه گسترش دارند و به ترتيب شواهدى از وقوع فرورانش و برخورد و ظهور كمان جزاير اقيانوسى را نشان مى
دهند.
به احتمال، در زمان اوليگو ميوسن يك فاز آذرين درونى با تركيب عمده توناليت و گرانوديوريت، پس از فاز آذرين قديمى بازيك تر ميكروديوريتى و در مجاورت آن گرانيتوئيد مورد مطالعه را مى سازد از نظر ژئوشيمى ماگماى حاصل كالك آلكالن، متا آلومين تا كمى پرآلومين است. مرزهاى هم جوارى گرانيتوئيد مذكور به طور عمده گسليده و به ظاهر فاقد هر گونه اثر حرارتى حاصل از هم جوارى ماگماى گرانيتوئيد داغ با سنگهاى رسوبى و ولكانيك منطقه است. وليكن در مرز هم جوارى آن با ميكروديوريت كوه ميش، اين اثر حرارتى به صورت مرز تدريجى (gradational) و سينوسى ديده مى شود كه در ا ثر واكنش متقابل ماگماى گرانيتوئيدى داغ و ميزبان ميكروديوريتى سرد حاصل شده است كه با بررسيهاى صحرايي پتروگرافى و ژئوشيمى مطابقت دارد.
توده گرانيتوئيدى مورد مطالعه از لحاظ خاستگاه ماگمايى، به احتمال، دو رگه واقعى (Hss) است و عمق شكل گيرى تقريبى آن برابر يا بيشتر از 73 كيلومتر و عمق جايگيرى كمتر از 5 كيلومتر برآورد مى شود. با بررسى جايگاه تكتونيكى گرانيتوئيد مزبور، متوجه شباهت ويژگيهاى آن با گرانيتوئيدهاى كمانهاى آتشفشانى (VAG) از نوع حاشيه فعال قاره اى مى شويم و نيز شواهدى از برخورد با كمان جزاير اقيانوسى ائوسن و ادامه فرورانش پس از آن نيز وجود دارد. به دليل وقوع احتمالى اين پديده است كه شكل گيرى ماگماى قوس آتشفشانى نرمال مذكور در موقعيت پست تكتونيك (POG) نيز وارد مى شود.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir