تبدیل wt% و ppm

                       Conversion Factors

        multiply by these factors

        Al   --> Al2O3     1.‎88988         Al2O3 --> Al       0.‎52913
        Ba   --> BaO       1.‎11648         BaO   --> Ba      0.‎89567
        Ca   --> CaO       1.‎39920         CaO   --> Ca      0.‎71469
        Ca   --> CaCO3   2.‎29726         CaCO3 --> Ca    0.‎40044
        Co   --> CoO       1.‎27146         CoO   --> Co      0.‎78650
        Cr   --> Cr2O3     1.‎46145         Cr2O3 --> Cr      0.‎68425
        Cs   --> Cs2O     1.‎06020         Cs2O  --> Cs      0.‎94323
        Fe+2 --> FeO     1.‎28648          FeO   --> Fe+2   0.‎77731
        Fe+3 --> Fe2O3  1.‎42972         Fe2O3 --> Fe+3  0.‎69944
        FeO  --> Fe2O3  1.‎11135          Fe2O3 --> FeO   0.‎89981
                                        FeS   --> Fe        0.‎63327
        K    --> K2O        1.‎20462          K2O   --> K       0.‎83013
        Li   --> Li2O         2.‎15274         Li2O  --> Li        0.‎46452
        Mn   --> MnO       1.‎29128         MnO   --> Mn    0.‎77443
        Mg   --> MgO       1.‎65789         MgO   --> Mg    0.‎60317
        Na   --> Na2O      1.‎34787         Na2O  --> Na    0.‎74191
        Ni   --> NiO          1.‎27262         NiO   --> Ni       0.‎78578
        P    --> P2O5       2.‎29116         P2O5  --> P      0.‎43646
        Rb   --> Rb2O      1.‎09359         Rb2O  --> Rb    0.‎91442
        Si   --> SiO2        2.‎14041         SiO2  --> Si      0.‎46720
        Sr   --> SrO         1.‎18259         SrO   --> Sr      0.‎84560
        Ti   --> TiO2         1.‎66806         TiO2  --> Ti       0.‎59950
        Zr   --> ZrO2         1.‎35080         ZrO2  --> Zr      0.‎74030
        
        ppm  --> wt%    0.‎0001          wt%   --> ppm   10000

miligram/kilogram = ppm
milligram/liter  =  ppm
microgram/cubic meter  =  0.‎001 ppm

ppm↔kg/L       1 kg/L = 1000000 ppm
ppm↔g/L       1 g/L = 1000 ppm
ppm↔kg/m3      1 kg/m3 = 1000 ppm
ppm↔g/m3       1 ppm = 1 g/m3
ppm↔mg/m3      1 ppm = 1000 mg/m3
ppm↔g/cm3      1 g/cm3 = 1000000 ppm
ppm↔mg/L      1 ppm = 1 mg/L
ppm↔mg/mL      1 mg/mL = 1000 ppm
ppm↔mg/tsp     1 mg/tsp = 5000 ppm
ppm↔ug/uL      1 ug/uL = 1000000 ppm
ppm↔pg/uL      1 ppm = 1000 pg/uL
ppm↔ng/uL      1 ppm = 1 ng/uL
ppm↔pg/mL      1 ppm = 1000000 pg/mL
ppm↔pg/dL      1 ppm = 100000 pg/dL
ppm↔ug/mL       1 ppm = 1 ug/mL
ppm↔ug/dL       1 ppm = 100 ug/dL
ppm↔ug/L       1 ppm = 1000 ug/L
ppm↔ng/L       1 ppm = 1000000 ng/L
ppm↔ng/dL       1 ppm = 100000 ng/dL
ppm↔ng/ml       1 ppm = 1000 ng/ml
ppm↔g/dL       1 g/dL = 10000 ppm
ppm↔mg/dL       1 mg/dL = 10 ppm
ppm↔lb/yd3       1 lb/yd3 = 593.‎27642110147 ppm
ppm↔lb/gal(UK)     1 lb/gal (UK) = 99776.‎397913856 ppm
ppm↔lb/ft3       1 lb/ft3 = 16018.‎46336974 ppm
ppm↔lb/gal(US)     1 lb/gal (US) = 119826.‎42730074 ppm
ppm↔oz/in3       1 oz/in3 = 1729994.‎0439319 ppm
ppm↔oz/ft3       1 oz/ft3 = 1001.‎1539606087 ppm
ppm↔oz/yd3       1 oz/yd3 = 37.‎079776318842 ppm
ppm↔ton/yd3       1 ton/yd3 = 1307873.‎3978551 ppm
ppm↔lbs/in3       1 lbs/in3 = 27679904.‎70291 ppm
ppm↔per       1 per = 10000 ppm
ppm↔ppb       1 ppm = 1000 ppb
ppm↔ppt       1 ppm = 1000000000 ppt
ppm↔slug/ft3       1 slug/ft3 = 515378.‎81852553 ppm

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2019.‎‎ All rights reserved.‎‎  Designed by www.sabasa.ir