پترولوژي‌ تودة‌ نفوذي‌ شرق‌ بروجرد

عنوان پايان‌نامه: 

پترولوژي‌ تودة‌ نفوذي‌ شرق‌ بروجرد

نويسنده: 
جليل سعدوني
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

8/11/1375

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دكترايرج نوربهشت
استاد مشاور: 
مهندس‌ محمود خليلي
چكيده پايان‌نامه: 

منطقه‌ مورد مطالعه‌ از لحاظ‌ جغرافيائي‌ در َ45 و 048 تا َ20 و 049 طول‌ جغرافيائي‌ شرقي‌ و َ45 و 033 تا َ15 و034 عرض‌ جغرافيائي‌ شمالي‌ واقع‌ است‌ كه‌ بخش‌ شمال‌ غربي‌ يك‌ باتوليت‌ بزرگ‌ است‌ كه‌ از بروجرد تا دورودكشيده‌ شده‌ است‌ . در مطالعات‌ صحرايي‌ و پتروگرافي‌ مشخص‌ گرديد كه‌ ليتولوژي‌ منطقه‌ شامل‌ يك‌ بخش‌ دگرگوني‌ و يك‌ بخش‌آذرين‌ است‌ كه‌ منطقه‌ آذرين‌ آن‌ از نوع‌ گرانيتوئيد است‌ . اين‌ گرانيتوئيدها متشكل‌ از توناليت‌ ، گرانوديوريت‌ و گرانيت‌است‌ كه‌ بصورت‌ توده‌هاي‌ نسبتاً مجزا در منطقه‌ مشاهده‌ مي‌شوند . بخش‌ دگرگونه‌ شامل‌ هورنفلس‌ ، شيست‌ لكه‌دار واسليت‌ است‌ كه‌ نشان‌ دهندة‌ دگرگوني‌ حرارت‌ بالا در رخسارة‌ هورنبلند هور نفلس‌ تا آغاز پيروكسن‌ هورنفلس‌ است‌. مطالعات‌ پترولوژيكي‌ و ژتوشيميائي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ ماگماي‌ مولد تودة‌ گرانيتوئيدي‌ از نوع‌ كالكو آلكالن‌ بوده‌ كه‌تفريق‌ نسبتاً كمي‌ را تحمل‌ نموده‌ است‌ . همچنين‌ طبيعت‌ پرآلومين‌ بودن‌ اين‌ ماگما كه‌ بصورت‌ تشكيل‌ كانيهاي‌پرآلومين‌ مانند آندالوزيت‌ ، سليمانيت‌ و گرونا نمود پيدا مي‌كند ، منشأ رسوبي‌ اين‌ ماگما را ثابت‌ مي‌كند. از لحاظ‌ تكتونيكي‌ ، با استفاده‌ از نمودارهاي‌ تمايز عناصر اصلي‌ و عناصر نادر مشخص‌ گرديد كه‌ محيط‌ تكتونيكي‌تشكيل‌ ماگما از نوع‌ تصادم‌ قاره‌اي‌ (CCG) و كمان‌ آتشفشاني‌ (VAG) مي‌باشد. در تـودة‌ گرانيتوئيـدي‌ علاوه‌ بـر دايكهـاي‌ پگمـاتيتـي‌ ، آپليتـي‌ و سيليسـي‌ تعـدادي‌ از دايكهاي‌ بازيك‌ باجهتي‌ متفاوت‌ نفوذ كرده‌اند . تركيب‌ كاني‌ شناسي‌ آنها غالباً متشكل‌ از آمفيبول‌ است‌ كه‌ نشان‌ دهندة‌ تبلور يك‌ ماگماي‌پريدوتيتي‌ تحت‌ شرايط‌ فشار بخار آب‌ بالا مي‌باشد . مواد سيال‌ اين‌ ماگماي‌ پريدوئيتي‌ با ماگماي‌ گرانيتوئيدي‌ در حال‌انجماد اختلاط‌ پيدا كرده‌ و سنگهاي‌ هيبريد را در منطقه‌ بوجود آورده‌ است

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir