سلام بر نام پاک حسین

سلام بر سرهای بریده؛ سلام بر بدنهای غرقه خون؛ سلام بر آموزگاران مهر و وفا؛ سلام بر عزیزان زهرا؛ سلام بر دوستان خدا؛ سلام بر آیینه های صفا؛ سلام بر سردار عشق؛ سلام بر آزاد مرد حق؛ سلام بر یگانه هستی ... سلام بر نام پاک حسین....

منبع: zaminazmoon.blog.ir