پايان نامه ها

پیغام خطا

 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize()‎ (line ۶۸۷ of ‎/home/petrolog/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize()‎ (line ۶۹۰ of ‎/home/petrolog/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize()‎ (line ۶۹۱ of ‎/home/petrolog/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize()‎ (line ۶۹۲ of ‎/home/petrolog/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize()‎ (line ۶۹۵ of ‎/home/petrolog/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize()‎ (line ۶۹۷ of ‎/home/petrolog/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in include_once()‎ (line ۳۰۰ of ‎/home/petrolog/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in include_once()‎ (line ۳۰۱ of ‎/home/petrolog/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in include_once()‎ (line ۳۰۹ of ‎/home/petrolog/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in include_once()‎ (line ۳۱۶ of ‎/home/petrolog/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize()‎ (line ۸۰۱ of ‎/home/petrolog/public_html/includes/bootstrap.inc).
عنوان تاريخ به روزرساني استاد تاريخ دفاع نويسنده
بررسي پتروگرافي وژئو شيمي مجموعه افيوليتي آباده – طشك (شمال غرب نيريز) بانگرشي ويژه برقسمتهاي پايين توالي افيوليتي (بخش اولتراما فيك) ۵ سال ۴ ماه دکتر محمدجميل عندليبي, دکتر محمدعلي رجب زاده

۱/۱۱/۱۳۸۰

پروين جعفري منفرد
بررسي ژئوشيميايي زون هاي آلتره كانسار سرچشمه و نقش معدن كاري در پراكنش و انحلال پذيري فلزات سنگين ۵ سال ۴ ماه دکتر اکبر قاضي فرد

۱۹/۳/۱۳۸۲

رسول صالحي
بررسي ژئوشيميايي و ژنتيكي سنگهاي آذرين و دگرگوني و كانسار آهن منطقه سنگان خراسان ۵ سال ۳ ماه

۱۳۷۱

قوامي ريابي،حسين
بررسي کاني‌شناسي-سنگ‌شناسي اسکارن‌ها و مرمرهاي مرتبط با افيوليت ني‌ريز ۵ سال ۴ ماه

۳۱/۳/۱۳۸۴

مجيد فخار
بررسی روابط بافتی و کانی شناسی متاپلیت های شمال غرب مشهد با نگرش ویژه بر ریز ساخت های بافتی ۵ سال ۴ ماه

۱۴/۱۰/۱۳۹۰

محصی صادقی
بررسی سنگ شناختی و خاستگاه سنگهای آتشفشانی ائوسن در ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ ابریشم رود ۵ سال ۳ ماه دكتر منصور وثوقي عابديني

۱۳۸۲

پروين عروج نيا
بررسی منشأ مگاکریست‌های گارنت موجود در تونالیت ده‌نو (شمال‌غرب مشهد) ۵ سال ۴ ماه دكتر حسن ميرنژاد

۱۳۸۷/۱۲/۰۷

رامين صمدي
بررسی های زمین شناسی و پترولوژی سنگ های آذرین جنوب بیرجند ۵ سال ۳ ماه

۱۳۵۲

اوهانیان، ترگم
بررسی های کانی شناسی، ژئوشیمی و کانسارزایی ولکانیکهای پست افیولیتی در منطقه بین سبزوار تا قوچان (زرقان- کوه دوک) ۵ سال ۳ ماه دکتر حسین شیخی کاریزکي

۱۳۸۵

مصطفی فیض
بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمی افیولیت ملانژهای غرب فریمان ۵ سال ۴ ماه

۱۳۹۰-۰۳-۲۵

حسین سدابی خلجان
بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگهای ولکانیکی پالئوسن _ ائوسن منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد) ۵ سال ۴ ماه

۸/۱۰/۱۳۹۰

بدیعه شهسواری علویجه
بررسی پترولوژیکی گرانیتوئیدهای جنوب مشهد با نگرشی بر ژئوشیمی عناصر نادر خاکی ۵ سال ۳ ماه

۱۳۸۲

دیدار، پژواک
بررسی پتروژنز سنگ‌های دگرگونی غرب و شمال غرب منطقه قنداب (جنوب شرق فریمان) با نگرش ویژه بر پتانسیل اقتصادی آندالوزیت شیست ۵ سال ۴ ماه

۱۳۹۰/۰۳/۲۵

زهرا امیرچخماقی
بررسی ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های ولکانیکی منطقه آق قلعه(جنوب غربی قوچان) ۵ سال ۴ ماه

۱۳۹۰/۴/۲۵

هادی خورسنداکبرزاده
بررسی ژئوشیمیایی و پترولوژی سنگ های گرانیتی منطقه کاریزنو، روستای چاهک (جنوب شرق فریمان، خراسان رضوی)، ایران ۵ سال ۴ ماه فرزانه پرتوی فر
بررسیهای ژئوشیمیایی‌، پتروژنز و پتانسیل معدنی توده گرانیتوئیدی تربت‌جام (فیروزکوه) ۵ سال ۴ ماه

۱۳۹۰-۰۳-۲۵

محمدعظیم یوسفی یاقوتی
تحليلي پترولوژيكي بر سنگ هاي دگرگوني شمال درياچه زاينده رود با نگرشي بر پلي متامورفيسم ۵ سال ۴ ماه مهندس همايون صفايي

۲۶/۷/۱۳۷۷

ناهيد شبانيان بروجني
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌- ل‍ی‍ت‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ک‍وه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د (رزگ‌) ۵ سال ۳ ماه پ‍رورش‌،م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
زمين شناسي و پترولوژي افيوليت منطقه انارك(ايران مركزي) ۵ سال ۴ ماه دکتر عبدالرحيم هوشمندزاده, دکتر علي همداني

-/۱۱/۱۳۷۲

ساسان باقري
زمين شناسي و پترولوژي افيوليت هاي شمال نائين ۵ سال ۴ ماه دکتر ايرج نوربهشت, دکتر اکبر قاضي فرد

۲۵/۸/۱۳۷۶

عبدالرزاق جباري
زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني شمال شهركرد ۵ سال ۴ ماه دکتر موسي نقره ئيان

-/۴/۱۳۷۵

نعيم امامي کليشادي
زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني و نفوذي كوه هاي يخاب(شرق كاشان) ۵ سال ۴ ماه مهندس محمود خليلي

۳۰/۶/۱۳۷۶

جهانبخش خواجه علي
زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي آذرين شمال غرب صحنه(استان كرمانشاه) ۵ سال ۴ ماه دکتر ايرج نوربهشت

-/۴/۱۳۷۵

منصور ستوده
زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي آذرين و دگرگوني منطقه خور - جندق( ايران مركزي) ۵ سال ۴ ماه دکتر منصور کورنگ

۲۱/۶/۷۴

محمدرضا هاتف
زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني وآذرين منطقه شمال شرق گلپايگان ۵ سال ۴ ماه دکتر مسيب سبزه يي, دکتر موسي نقره ئيان

۳۱/۶/۱۳۷۶

مرتضي شريفي
زمين شناسي و پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه هاي افيوليتي سورك-زرو-اردان غرب استان يزد ۵ سال ۴ ماه دکتر علي همداني, مهندس محمود خليلي

-/۶/۱۳۷۶

شهرزاد شرافت
زمین شناسی، ژئوشیمی و پترولوژی شرق ارغش(نیشابور) ۵ سال ۴ ماه

۷/۱۱/۱۳۸۸

نرگس غلامی
زمین شناسی،کانی شناسی،پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای اطراف روستای سنگ_سفید،سبزوار(خراسان رضوی) ۵ سال ۴ ماه

۲۶/۱۰/۱۳۹۰

زهرا کیوانلوشهرستانکی
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ س‍ب‍زوار ۵ سال ۳ ماه چ‍ن‍ان‍ی‌،ح‍م‍ی‍د
زنجانبرها و مرمرهاي محدوده جهق- کاني شناسي و پترولوژي اسکارن ‏‏‏‎‎‏‏‏‏ايران مركزي (جنوب کاشان) ۵ سال ۴ ماه مهندس رضا شمسي پور

۱/۴/۱۳۸۴

پريسا پورهمايون

صفحه‌ها


اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران می‌باشد، لذا هرگونه استفاده و نشر مطالب مندرج در اين پايگاه تنها در صورت ذكر منبع بلامانع است.

 

  Copyright © 2008-2018.‎ All rights reserved.‎ Designed by www.IRANIANEXPERT.ir.