پايان نامه ها

عنوان تاريخ به روزرساني استاد تاريخ دفاع نويسنده
پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي کهنوج ۴ سال ۱۰ ماه

۱۳۸۰

کنعانيان، علي
پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته افيوليت ملانژ نايين (استان اصفهان) ۴ سال ۱۰ ماه پروفسور شوجي آرايي

۲۱/۳/۱۳۸۶

تهمينه پيرنيا ناييني
پترولوژي، پتروگرافي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي غرب سورك (استان يزد) ۴ سال ۱۰ ماه

۳۱/۶/۱۳۸۰

ليلا شيرزاد ملايري
پترولوژي‌ تودة‌ نفوذي‌ شرق‌ بروجرد ۴ سال ۱۰ ماه مهندس‌ محمود خليلي

۸/۱۱/۱۳۷۵

جليل سعدوني
پترولوژي‌ سنگهاي‌ ولكانيك‌ و دگرگوني‌ منطقه‌ تكنارـ سربرج‌ ـ شمال‌غرب‌ كاشمر ۴ سال ۱۰ ماه دکتر عبدالرحيم هوشمندزاده , دکتر منصور کورنگ

۱۳/۷/۱۳۷۱

سيد مسعود همام
پترولوژي‌ مجموعه‌هاي‌ آذرين‌ آلكالن‌ سري‌ دزو در منطقه‌ حرجند (شمال‌ ـ شمال‌شرق‌ كرمان) ۴ سال ۱۰ ماه دكتر ايرج‌ نوربهشت

۲۸/۸/۱۳۷۵

بابك طهمورثي
پترولوژي‌ پديده‌هاي‌ ليستونيتي‌ شدن‌ در مجموعه‌هاي‌ آذرين‌ و رسوبي‌شرق‌ خوسف (جنوب‌ غربي‌ بيرجند) ۴ سال ۱۰ ماه دكتر فيروز صدقياني‌, دكتر موسي ‌نقره‌ئيان

۲۹/۸/۱۳۷۹

محمدحسين يوسف زاده
پترولوژي‌ گرانيتوئيدهاي‌ منطقه‌ تكنار ـ سربرج‌ (شمال‌ غرب‌ كاشمر) ۴ سال ۱۰ ماه

۱/۱۰/۱۳۷۱

علي اصغر سپاهي گرو
پترولوژی سنگ های آذرین ترشیر شمال بردسکن و ارتباط آنها با کانی سازی ۴ سال ۱۰ ماه مهندس رضا منظمي باقر زاده، دكتر فريبرز مسعودي

۱۳۸۹

حميد رحماني
پترولوژی و زئوشیمی سنگهای دگرگونی جنوب شرق فریمان ۴ سال ۱۰ ماه مهندس محمدعلی اکرمی

۱۳۸۶

سمیه صفرایی
پترولوژی و ژئوشیمی تشکیلات افیولیتی منطقه شیله گشاد (شمال شرق اسد آباد، تربت حیدریه) ۴ سال ۱۰ ماه

۱۳۹۱/۰۶/۲۸

اصغر قاسمی برسیانی
پترولوژی و ژئوشیمی تودة گرانیتوئیدی چاه‌یوسف گناباد ۴ سال ۱۰ ماه

۱۳۹۱-۶-۱۶

مریم اکرمی
پترولوژی و ژئوشیمی سنگ¬های مافیک تا اسیدی در زون افیولیت ملانژهای جنوب شرق سلطان¬آباد سبزوار با نگرش ویژه بر توده¬های گا ۴ سال ۱۰ ماه

۱۳۹۰/۱۱/۱۲

محمد شورگشتی
پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه سنگ¬های بازالتی خوش ییلاق(شرق استان گلستان) ۴ سال ۱۰ ماه

۱۳۹۱-۶-۱۶

شهروز بابازاده
پترولوژی، ژئوشیمی و بررسی پتانسیل معدنی افیولیت های منطقه کوه سرخ(شمال کاشمر) ۴ سال ۱۰ ماه

۱۳۹۰/۳/۲۵

مهرداد اسدی قطب آبادی
پترولوژی، ژئوشیمی، دگرشکلی و دگرگونی سنگ‌های منطقه قلعه‌کاظم واقع در شمال شرق بروجرد ایران ۴ سال ۱۰ ماه

۱۳۹۱/۰۳/۱۱

پروین رشنو
پتروژنز سنگ های دگرگونی منطقه خلج با گرایش ویژه به ارتباط بین دگرشکلی و دگرگونی ۴ سال ۱۰ ماه

۰۳-۰۵-۱۳۹۰

هادی میری
پتروژنز و پترولوژی سنگ های دگرگونی شرق و جنوب شرق قنداب با نگرشی ویژه بر پتانسیل اقتصادی آندالوزیت شیستها ۴ سال ۱۰ ماه

۲۲/۹/۱۳۸۹

فرشته رنجبرمقدم
پتروژنز گرانيتوئيدها و انكلاوهاي كوه هيمند (شمال غرب نطنز) ۴ سال ۱۰ ماه مهندس رضا شمسي پور

۳۰/۳/۱۳۸۵

فضل الله شيريان
پتروژنز، رخساره ها و مكانيسم فوران آتشفشان ماركوه، جنوب غرب قوچان ۴ سال ۱۰ ماه حسين مهديزاده شهري، پرويز اميدي

۱۳۸۲

فتاحي،امير عباس
پتروگرافي و پترولوژي سنگهاي دگرگوني جنوب سلطان آباد (سبزوار ) ۴ سال ۱۰ ماه صدرالدين اميني

۱۳۸۲

نصرآبادي، محسن
پتروگرافي و پترولوژي منطقه چير (سوريان استان فارس) با تاکيد بر گابروهاي منطقه ۴ سال ۱۰ ماه مهندس رضا شمسي پور

۳۰/۷/۱۳۸۶

سعيد محمودي
پتروگرافي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي ارسنجان (شمال شرق استان فارس) ۴ سال ۱۰ ماه

۲۳/۳/۱۳۸۴

خداکرم داورپناه
پتروگرافي‌ و پتروژنزكانسار سنگ‌ آهن‌ شهرك‌ تكاب ۴ سال ۱۰ ماه مهندس محمدعلي ملاک پور , دکتر محمدولي ولي‌زاده, دکتر حسين پايدار

-/۸/۱۳۷۱

حسين عزيزي
پژوهش هاي سنگ شناختي اسكارن هاي منطقه شيركوه استان يزد(ده بالا- باقي آباد) ۴ سال ۱۰ ماه دکتر موسي نقره ئيان, مهندس محمود خليلي

۲۶/۷/۱۳۷۷

فريبا داودي
پ‍ت‍رول‍وژی‌ س‍ن‍گ‌ ه‍ای‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ خ‍ل‍ج‌ (ج‍ن‍وب‌ غ‍رب‌ م‍ش‍ه‍د) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در ب‍ررس‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ م‍ع‍دن‍ی‌ آن‌ ۴ سال ۱۰ ماه اعلمی نیا،زهره
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ اس‍ک‍ارن‌ ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ دل‍ف‍ارد س‍ب‍زواران‌ ۴ سال ۱۰ ماه ق‍اس‍م‌ ق‍ادری‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌ و ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ ول‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ س‍ن‍وزوئ‍ی‍ک‌ ک‍وه‍س‍رخ‌ (ک‍اش‍م‍ر) ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و آل‍ودگ‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ ۴ سال ۱۰ ماه

۱۳۸۶

پ‍رورش‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
پ‍ت‍رول‍وژی‌، ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ و ت‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‌ ت‍وده‌ گ‍ران‍ی‍ت‍وئ‍ی‍دی‌ م‍ج‍اور ک‍وه‌ م‍ی‍ش‌ واق‍ع‌ در ج‍ن‍وب‌ س‍ب‍زوار ۴ سال ۱۰ ماه گوهرشاهی،راشین
ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني (آلتراسيون هيدروترمال) شمال شرق انارک (پتيار) ۴ سال ۱۰ ماه مهندس رضا شمسي پور

۱۷/۹/۱۳۸۲

فاطمه فلسفيون

صفحه‌ها


اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران می‌باشد، لذا هرگونه استفاده و نشر مطالب مندرج در اين پايگاه تنها در صورت ذكر منبع بلامانع است.

 

 Copyright © 2008-2017.‎ All rights reserved. Designed by www.IRANIANEXPERT.ir.